II.SV a SZPB v Strážskom

II .svetová vojna v Strážskom

Ďalšie roky života obce v období Slovenskej republiky poznačila druhá svetová vojna. V roku 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie. Priamo v obci sa povstalecké akcie nevyskytli. Do ilegálnej činnosti sa však zapojilo niekoľko občanov, vrátane zamestnancov rafinérie a veľkostatku, ktorí hmotne podporovali partizánske jednotky v pohorí Vihorlatu. Počas povstania Slovensko obsadila hitlerovská armáda. Na práce do Nemecka bolo z obce nasadených štyridsať mužov. Všetci sa šťastlivo vrátili. V novembri 1944 sa k Strážskemu približoval front. Obec prijala desiatky evakuantov z východnejších častí okresu, ku ktorým pribudli prechádzajúce jednotky nemeckého vojska. Obec bola preplnená. V dňoch 27. - 29. novembra sa obec dostala do frontovej línie. Počas náletov a ostreľovania zahynuli štyria domáci a dvaja evakuovaní občania. Najvýznamnejší priemyselný závod - rafinéria - bol zničený. Počas oslobodzovacích bojov v chotári obce padlo pätnásť príslušníkov Červenej armády. Dňa 27. novembra v ranných hodinách posledné nemecké jednotky obec opustili a okolo deviatej hodiny občania privítali prvých sovietskych vojakov. Prudké boje sa preniesli pod a na Riedky vrch. Červená armáda ostala v obci do 10. decembra.

VI. robotný prápor v Čemernom
VI. robotný prápor v Čemernom

Poslanie a význam VI.robotného-práporu
v Čemernom
V troch rotách VI. robotného práporu boli zhromaždení židia pre výkon rôznych druhov prác, ako boli: ťažká práca v kameňolomoch pri lámaní kameňa, napr. v Dovalove; ďalej výstavba ciest - štetovanie, pomocné práce pri výstavbe mosta, murárske práce, miešanie malty, podávanie tehál, dokonca kladenie škridiel na strechy, zemné práce výkopové a kanalizačné, práce melioračné, rozvoz zeminy, maliarske a natieračské práce, tesárske, elektrikárske i práce pri koňoch a iné. Súčasne po počiatočnom nástupe zaradencov boli roty odvelené z Čemerného na Oremov Laz, na nájomný veľkostatok v Zamutove, na stavbu železnice v Hanušovciach, k Vojenskému stavebnému dozoru do Prešova a pod.

Dňa 31. mája 1943 preradili židovské roty VI. robotného práporu do pracovných stredísk Ministerstva vnútra pod dozor HG. VI. robotný prápor nebol zrušený. Zostali v ňom-cigánska a trestanecká,rota.
Význam VI. robotného práporu Pracovného zboru spočíva práve v tom, že Ministerstvo národnej obrany zachránilo takmer 1 200 mladých mužov pred deportáciami do likvidačných táborov.